ประกาศยุติการให้บริการ

Priceprice.com จะยุติการให้บริการในวันที่ 30 มิถุนายน ปี 2021 (ตามกำหนดการ)
ขอบคุณที่ให้การสนับสนุนเรามาโดยตลอด

คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด

นโยบายส่วนบุคคล

บริษัท คาคากุดอทคอม (Kakaku.com, Inc.) ("บริษัท") เป็นผู้ดำเนินการให้บริการข้อมูลต่างๆตามปรัชญาธุรกิจของตน "สร้างบริการสนับสนุนการซื้อใหม่ๆ โดยเน้นผู้ใช้เป็นหลักต่อไป" บริษัทได้วางระบบจัดการความเป็นส่วนตัวขึ้น และได้วางนโยบายความเป็นส่วนตัวตามที่กำหนดไว้ข้างล่าง เพื่อคุ้มครองและจัดการอย่างเหมาะสมซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้จากผู้ใช้ผ่านการบริการต่างๆ ที่บริษัทดำเนินการ บริษัทได้ทำให้นโยบายนี้เป็นทราบแก่เจ้าหน้าที่และพนักงานทุกคนของบริษัท และจะพยายามคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามนโยบายนี้

บริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะใช้ดุลพินิจจองตนที่จะปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวให้เป็นปัจจุบันในเวลาใดๆ ก็ได้ ขอให้ท่านย้อนกลับมาดูหน้านี้เป็นครั้งคราวเพื่อดูนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เป็นปัจจุบันล่าสุด การที่ท่านเข้าหรือใช้เว็บไซต์ของบริษัทอย่างต่อเนื่อง ถือเป็นการแสดงว่าท่านยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวที่มีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันหรือแก้ไขแล้ว

1. การวางระบบจัดการการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว
บริษัทจะดูแลรักษาระบบจัดการสำหรับคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับมาจากการดำเนินกิจการอันเป็นธุรกิจของบริษัท

2. การได้มา การใช้ และการให้ข้อมูลส่วนบุคคล
เมื่อได้รับข้อมูลส่วนบุคคลมาจากการดำเนินกิจการอันเป็นธุรกิจของบริษัทแล้ว บริษัทจะแจ้งให้ผู้ใช้ทราบถึง (i) ประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้มา (ii) วัตถุประสงค์สำหรับการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลนั้น และ (iii) ผู้ที่จะให้รับข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการประมวลผลแล้ว ทั้งนี้บริษัทจะจัดการข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่เหมาะสม บริษัทจะห้ามมิให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิได้มีเหตุตามกฎหมายเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ นอกเหนือจากที่ได้ระบุไว้ และจะจัดให้มีมาตรการที่เหมาะสมเพื่อใช้บังคับข้อห้ามดังกล่าวด้วย

3. การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบและหลักเกณฑ์ต่างๆ
บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบและแนวทางต่างๆ ที่รัฐบาลของประเทศกำหนดไว้ รวมทั้งหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล และจะทำให้ระเบียบว่าด้วยการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลสอดคล้องกับกฎหมาย กฎระเบียบและแนวทางต่างๆ รวมทั้งหลักเกณฑ์อื่นเหล่านั้น

4. การดำเนินการควบคุมความปลอดภัย
ในขณะที่ไม่มีเว็บไซต์ใดสามารถรับประกันความปลอดภัยได้ 100% นั้น บริษัทได้จัดให้มีวิธีการเพื่อความปลอดภัยทางการบริหาร เทคนิค และทางกายภาพที่เหมาะสมเพื่อช่วยป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ใช้ให้แก่บริษัท เพื่อให้แน่ใจในความถูกต้องและปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทควบคุมการเข้าถึงและใช้ข้อจำกัดในการนำข้อมูลส่วนบุคคลออกจากสถานที่ของบริษัท บริษัทได้ใช้มาตรการเพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยใช้มาตรการที่เหมาะสมให้สอดรับกับความเสี่ยงที่คาดอันเป็นความพยายามป้องกันมิให้ข้อมูลรั่วไหล สูญหายหรือเสียหาย บริษัทจะทบทวนและปรับปรุงมาตรการเพื่อความปลอดภัยเหล่านี้อยู่ประจำ

5. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และการตอบข้อร้องเรียนและการสอบถาม
หากผู้ใช้ร้องขอให้เปิดเผย แก้ไข เพิ่มเติม ลบ หยุดใช้หรือให้ข้อมูล หรือทำการร้องเรียนหรือการสอบถามตามวิธีการที่บริษัทประกาศและในส่วนที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้เองนั้น บริษัทจะดำเนินการตามความเหมาะสมเพื่อระบุตัวผู้ใช้และหาคำตอบให้กับเรื่องดังกล่าวทันที

6. การกำหนดแผนการดำเนินการ การดูแลรักษา และปรับปรุงระบบข้อมูลส่วนตัวอย่างต่อเนื่อง
บริษัทจะทำให้พนักงานของตน ตระหนักถึงความสำคัญของคุ้มครองข้อมูลอันเป็นส่วนบุคคล โดยจะกำหนดแผนระบบบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลด้วยการจัดให้มีการใช้ข้อมูลอย่างเหมาะสม และมีการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเพียงพอ และจะดำเนินการ ติดตาม ดูแลรักษา และปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

วางระบบเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2547
ปรับปรุงแก้ไขเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2551
โชโนะสุเกะ ฮาตะ
ประธานและผู้อำนวยการตัวแทน
Kakaku.com, Inc.

*สำหรับข้อร้องเรียนหรือการสอบถามใดๆที่ส่งถึงบริษัท โปรดใช้ที่อยู่ตามอีเมล์ และที่อยู่ทางไปรษณีย์ดังต่อไปนี้:

สำนักงานคณะกรรมการความเป็นส่วนตัว (Privacy Committee Office) บริษัท คากากุดอทคอม จำกัด (Kakaku.com Inc.)
อีเมล์:
ที่อยู่ไปรษณีย์: Ebisu i-Mark Gate (Daikanyama Digital Gate Building)
3-5-7 Ebisu Minami, Shibuya-ku 150-0022 Japan

การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

ประกาศเรื่องต่างๆ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ขอประกาศเรื่องต่อไปนี้ให้ประชาชนทราบตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (ต่อไปจะเรียกว่า “พระราชบัญญัติ”):

1. ผู้ประกอบการที่จัดการข้อมูลส่วนบุคคล (ตามรายการ (i) วรรค (1) มาตรา 24 ของพระราชบัญญัติ
Kakaku.com, Inc.
ติดต่อ: คณะกรรการความเป็นส่วนตัว (Privacy Committee Office)
อีเมล์:

2. เรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับประกาศให้สาธารณชนทราบวัตถุประสงค์ของการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (ตามวรรค (1) มาตรา 18 ของพระราชบัญญัติ และเรื่องต่างๆ ที่จะต้องจัดวางในสภาพที่เข้าถึงได้สำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บไว้ (ตามมาตรา 24 วรรค (1) ของพระราชบัญญัติ)
ที่ (No.)
ประเภทข้อมูลส่วนบุคคล
วัตถุประสงค์ของการใช้

(1) ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้า:
รหัสส่วนตัวสำหรับขั้นตอนในการเข้าใช้ การให้ข้อมูลผ่านอีเมล์ แม็กกาซีน หรือรูปแบบอื่น การให้บริการผ่านเว็บไซต์ การตอบข้อซักถามจากลูกค้า และการใช้เป็นข้อมูลสำหรับจัดทำข้อมูลทางสถิติ และการพัฒนาการบริการใหม่ๆ ของบริษัทหลังจากได้ประมวลเป็นรูปแบบที่ไม่สามารถจะระบุตัวบุคคลได้้
(2) ข้อมูลที่ได้จากกิจกรรมทางธุรกิจ และจากข้อมูลเข้าถึงได้โดยสาธารณชน:
กิจกรรมต่างทางธุรกิจ และการสื่อสารทางธุรกิจ
(3) ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้น:
การส่งข้อมูลความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน การสื่อสารทางธุรกิจและการตอบการสอบถามต่างๆ
(4) ข้อมูลเกี่ยวกับผู้เข้าร่วมจับสลากชิงรางวัลและการรณรงค์:
การสื่อสารกับผู้เข้าร่วมและการส่งรางวัล
(5) ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (รวมทั้งพนักงานชั่วคราว พนักงานนอกเวลาและพนักงานที่เกษียณอายุแล้ว):
การสื่อสารทางธุรกิจและการจัดการบุคคล
(6) ข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครงาน:
การคัดเลือกคนเข้าทำงานโดยบริษัทและบริษัทในเครือ การสื่อสารกับผู้สมัครงานและขั้นตอนในการเริ่มงานสำหรับผู้สมัครที่ได้งาน

3. เรื่องต่างๆ เกี่ยวกับการให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลภายนอก (ตามมาตรา 23 วรรค (1) ของพระราชบัญญัติ)

บริษัทจะจัดวางข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้มาด้วยการควบคุมที่เหมาะสม และจะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ แก่บุคคลภายนอกโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ที่เกี่ยวข้อง ยกเว้นในกรณีต่อไปนี้:

- กรณีเป็นการให้ข้อมูลตากฎหมายหรือกฎระเบียบ

- กรณีการให้ข้อมูลจำเป็นต่อการคุ้มครองชีวิต ร่างกายหรือทรัพย์สินของบุคคล และกรณีที่จะขอความยินยอมจากบุคคลนั้นเป็นการยากที่จะกระทำได้

- กรณีการให้ข้อมูลจำเป็นโดยเฉพาะสำหรับการพัฒนาสาธารณสุขหรือการส่งเสริมการเจริญเติบโตของเด็กๆ และกรณีที่การขอความยินยอมจากบุคคลนั้นเป็นการยากที่จะกระทำได้

- กรณีการให้ข้อมูลจำเป็นต่อความร่วมมือกับองค์กรของรัฐ รัฐบาลท้องถิ่น หรือบุคคลหรือผู้ประกอบการที่ได้รับมอบหมายให้ทำกิจการต่างๆ ตามที่กฎหมายหรือกฎระเบียบกำหนด และกรณีที่การได้ความยินยอมจากบุคคลน่าจะเป็นอุปสรรคต่อการทำกิจกรรมดังกล่าว

4. ขั้นตอนการขอสำหรับแจ้งวัตถุประสงค์การใช้ เปิ ดเผย แก้ไข เพิ่มเติม ลบ และหยุดใช้ และสำหรับหยุดการให้บริการข้อมูลส่วนบุคลที่อยู่ภายใต้บังคับการเปิ ดเผย (ต่อไปจะเรียกว่า "คำร้องขอบางประการ") (ตามข้อที่ (iii) วรรค (1) มาตรา 24 และมาตรา 29 และมาตรา 30 ของพระราชบัญญัติ)

(1) การกรอกคำร้องของบางประการ:
ในการกรอกคำร้องขอบางประการนั้น โปรดกรอกลงในแบบคำขอที่บริษัทกำหนดด้วยข้อมูลที่จำเป็นแล้วส่งไปที่:
สำนักงานคณะกรรมการความเป็นส่วนตัว(Privacy Committee Office)
บริษัท คาคากุดอทคอม จำกัด (Kakaku.com, Inc.)
Ebisu i-Mark Gate (Daikanyama Digital Gate Building)
3-5-7 Ebisu Minami, Shibuya-ku, Tokyo 150-0022 Japan

(2) เอกสารและแบบคำขอที่จะยื่นสำหรับกรอกคำร้องขอบางประการ
โปรดให้เอกสารตามที่ระบุไว้ใน ก และ ข ข้างล่างนี้

ก. แบบคำขอสำหรับคำร้องขอบางประการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล (โปรดอีเมล์ขอแบบคำขอที่ พริ้นต์แบบฟอร์มแล้วกรอกข้อมูลที่กำหนด

ข. เอกสารสำหรับระบุตัวบุคคล (ตัวอย่างเช่น สำเนาใบขับขี่ หนังสือเดินทาง บัตรประจำตัวนักศึกษา และบัตรรับรองการประกันสุขภาพของผู้ขอ)

(การยื่นคำร้องขอบางประการโดยผู้รับมอบอำนาจ)

เมื่อยื่นคำร้องขอบางประการโดยผู้รับมอบอำนาจ โปรดแนบเอกสารตามที่ระบุไว้ข้างล่างเพิ่มเติมจากที่ระบุไว้ในข้อ ก และ ข

(การยื่นหนังสือโดยผู้รับมอบอำนาจ)

i) สำเนาหนังสือมอบอำนาจ (โปรดอีเมล์ขอแบบคำขอได้ที่ ) โดยสำเนาจะต้องมีลายมือชื่อและตราประทับจดทะเบียนของผู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล

ii) สำเนาหนังสือรับรองทะเบียนตราประทับ

iii) เอกสารที่ระบุตัวบุคคลของผู้รับมอบอำนาจ (ตัวอย่างเช่น สำเนาใบขับขี่ หนังสือเดินทาง บัตรประจำตัวนักศึกษา และบัตรรับรองการประกันสุขภาพของผู้รับมอบอำนาจ)

(การยื่นโดยผู้แทนที่ชอบด้วยกฎหมาย)

i) เอกสารที่รับรองว่าผู้แทนเป็นผู้มีอำนาจโดยชอบธรรม (เช่น คัดย่อทะเบียนบ้าน)

ii) เอกสารที่ระบุตัวบุคคลของผู้แทนโดยชอบธรรม (ตัวอย่างเช่น สำเนาใบขับขี่หนังสือเดินทาง บัตรประจำตัวนักศึกษา และเอกสารรับรองการประกันสุขภาพของผู้แทน)

(3) ค่าธรรมเนียมคำร้องขอบางประการ
ไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมคำร้องขอแจ้งความประสงค์ในการใช้ตามมาตรา 24 วรรค(2) ของพระราชบัญญัติ หรือคำร้องขอเปิดเผยตามมาตรา 25 วรรค (1) ของพระราชบัญญัติ

(4) วิธีการตอบคำร้องขอ
บริษัทจะมีหนังสือตอบไปยังที่อยู่ของผู้ขอตามที่ระบุไว้ในแบบคำขอ

(5) วัตถุประสงค์ของการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้จากคำร้องขอบางประการ
บริษัทจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้จากคำร้องขอสำหรับตรวจสอบขั้นตอนการขอ การระบุตัวบุคคล การตอบคำร้องขอ และวัตถุประสงค์อื่นเท่าที่จำเป็น

5. เงื่อนไขการปฏิเสธคำร้องขอ (ตามมาตรา 24 วรรค (2) และมาตรา 25 26 และ 27 ของพระราชบัญญัติ)

บริษัทอาจจะปฏิเสธคำร้องขอบางประการในกรณีดังต่อไปนี้ โดยบริษัทจะตอบด้วยเหตุแห่งกรณีดังกล่าว:

(1) กรณีที่ไม่สามารถระบุตัวผู้ขอหรือผู้รับมอบอำนาจได้
(2) กรณีมีความบกพร่องในเอกสารที่ยื่น
(3) กรณีที่คำร้องขอไม่เข้าเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนด
(4) กรณีที่โดยทางกฎหมายไม่จำเป็นต้องให้ตามคำร้องขอ

6. รายละเอียดในการติดต่อสำหรับการร้องเรียน (ตามข้อ (iv) วรรค (1) มาตรา 24 ของพระราชบัญญัติ) มาตรา 5 ของพระราชบัญญัติว่าด้วยคำสั่งบังคับ และมาตรา 31 ของพระราชบัญญัติ)

สถานที่ติดต่อของบริษัทสำหรับการร้องเรียน

สำนักงานคณะกรรมการความเป็นส่วนตัว (Privacy Committee Office)
บริษัท คาคากุดอทคอม จำกัด (Kakaku.com, Inc.)
อีเมล์:
Ebisu i-Mark Gate (Daikanyama Digital Gate Building)
3-5-7 Ebisu Minami, Shibuya-ku, Tokyo 150-0022 Japan

ให้ติดต่อตามที่อยู่อีเมล์และที่อยู่ทางไปรษณีย์ข้างต้น

*บริษัทจะไม่รับคำขอใดๆ ที่ยื่นด้วยตนเอง

ชื่อองค์กรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ไดรับอนุญาตซึ่งจัดการคำร้องเรียนให้กับบริษัท และเป็ นผู้ติดต่อรายละเอียดคำร้องเรียน:

Personal Information Protection Consultation Service Office
Privacy Mark Promotion Center
Japan Institute for Promotion of Digital Economy and Community (JIPDEC)
Roppongi First Building, 1-9-9 Roppongi, Minato-ku, Tokyo, 106-0032 Japan
Phone: 0120-700779

*หมายเลขโทรศัพท์ข้างบนไม่ใช่หมายเลขสำหรับสอบถามเกี่ยวกับบริการของบริษัท